Các đề tài NCKH

Đề tài cấp cơ sở

Đề tài cấp Sở Khoa học và Công nghệ

Danh sách đề tài:

  • Đề tài cấp Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM
  • Đề tài cấp Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh

Các biểu mẫu:

  • Biểu mẫu đề tài cấp Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM
  • Biểu mẫu đề tài cấp Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh

Đề tài cấp Bộ Y tế

Danh sách đề tài cấp Bộ Y tế

Các biểu mẫu:

  • Phiếu đề xuất đề tài cấp Bộ Y tế
  • Hệ thống biểu mẫu đăng ký tuyển chọn đề tài cấp Bộ Y tế
  • Hệ thống biểu mẫu nghiệm thu đề tài cấp Bộ Y tế

Đề tài cấp Nhà nước

Danh sách đề tài cấp Nhà nước

Các biểu mẫu:

  • Phiếu đề xuất đề tài cấp Nhà nước
  • Hệ thống biểu mẫu phục vụ tuyển chọn đề tài cấp Nhà nước

Đề tài thử nghiệm lâm sàng

Danh sách đề tài thử nghiệm lâm sàng

Các quy trình:

STT

Tên quy trình

Danh sách biểu mẫu

1.      

Quy trình tiếp nhận và thẩm định hồ sơ nghiên cứu

–   Đơn đề nghị thẩm định đề cương nghiên cứu (MS: ĐN_01) –   Bảng kiểm lựa chọn quy trình xem xét đạo đức rút gọn (MS: BK_02) –   Phiếu thông tin xem xét đạo đức theo quy trình đầy đủ (MS: BK_03) –   Thuyết minh đề tài (MS: TMĐT_01) –   Phiếu cung cấp thông tin nghiên cứu và chấp thuận tham gia nghiên cứu (MS: ICF_01) –   Lý lịch khoa học (MS: LLKH_02) –   Bản cam kết của các nghiên cứu viên đồng ý tuân thủ các nguyên tắc đạo đức (MS: CK_06) –   Đơn đề nghị thẩm định thay đổi nghiên cứu (MS: ĐN_02) –   Đơn đề nghị thẩm định kết quả nghiên cứu (MS: ĐN_03) –   Báo cáo toàn văn kết quả nghiên cứu (MS: BC_01)

2.      

Quy trình thẩm định hồ sơ nghiên cứu theo quy trình rút gọn

3.      

Quy trình thẩm định hồ sơ nghiên cứu theo quy trình đầy đủ

4.      

Quy trình xử lý báo cáo biến cố bất lợi nghiêm trọng trong nghiên cứu

–   Báo cáo AE/SAE (MS: BC_02)