Hoa Kỳ

Stanford Health Care (HOA KỲ)

Hỗ trợ chuyên môn, tiếp nhận đào tạo trong lĩnh vực Ghép gan

Thông tin tham khảo

https://stanfordhealthcare.org/